Review: Camel Jockey Go Home (Farsi)

October 8, 2009, 2:22 pm
Content Cover Image

 

شتر سوار بر گرد به خانه،کتاب تازه پیمان جهان بین ،بدون تردید یکی از بهترین آثار نویسندگان ایرانی در غربت است. من با کارهای قدیمی پیمان که در دهه چهل در مجله های فردوسی و خوشه زنده یاد احمد شاملومنتشر میشد آشنا هستم ولی کتاب شتر سوار برگرد به خانه را باید نه تنها بهترین کار او دانست ،بلکه احتمالا بهترین اثر از میا ن معدود قلم زنان ایرانی که حتی نیازی به تفسیر و ترجمه نیست و بزبان انگلیسی برشته تحریر در آمده است.نویسندگان ایرانی در غربت در سالهای بعد از این فتنه به اصطلاح اسلامی،در مورد جریان های سیاسی و تاریخی مطالب با ارزش و مستندو مهمی را منتشر کرده اند ولی در زمینه قصه و شعر تنها یکی یا دو اثر و نوشته و کتاب.در اینجا لازم است که از کتاب پر فروش ،خواندن کتاب لولیتا در تهران نوشته خانم آ ذر نفیسی نام ببریم که باعث افتخار همگی ماست.پیمان جهان بین از درد و دردهای زندگی در غربت میگوید و لی این قصه گوی شیرین زبان دیگران را قصه گوی کتاب خود میکند.قصه های شیرین و تلخ آ وارگان، کودکان آواره جنگهای ویتنام و کامبج،آواره های جنگهای داخلی یوگسلاوی ،آواره های افغانستان، روسیه،سومالی،عراق و البته ایرانی. آرش از زندان گوهر دشت در شبی که باید اعدام میشد فرار میکند و بهترین قصه گو. مرحبا پیمان.دکتر جلیل دانا
 

 

 

Glossary

Citation

Dana, D. (2009). Review: Camel Jockey Go Home (Farsi). Retrieved from http://www.cameljockeygohome.com/view/blog/51cbeb837896bb431f688d56

2 Comments

To add a comment, please Log In.

Shahram Yazdan'panah wrote: 10-08-2009 10:38:36

خمینی و خامنه ای حشرات سمی، خمینی گوسفند آزمایشگاه، خامنه ای تریاکی ما د ر کش،و اسلام ولایت فقیه فتنه بزرگ قرن ماست.ما که بر تمام حقایق آگاهیم ولی من نگران این نویسنده خوب هستم که آ دمخواران اسلامی برای باری دیگر ماجرای ننگین سلمان رشدی را تکرار خواهند کرد. شهرام یزدانپناه شهرام

Lucy Kerr wrote: 10-08-2009 10:26:25

من هنوز بی باورم که یک نویسنده ایرانی بتواند تا این حد در نوشتن با زبانی بجز زبان مادری اش موفق باشد. با خو اندن فقط چند قسمت این کتا ب با لبهایم خندیدم و با چشمهایم گریستم.بی صبرانه در انتظار نشر کتاب هستم. نسرین قندهاری