Rate This Topic

Average: 0/5

مجله فردوسی (Ferdowsi Magazine)

مجله فردوسی روایتگر سالهای سبز و خوب ما در دهه چهل بود .تصاویر را ببینید, آدمها را,ایران عزیز را.چه بودیم و این آدمخوران اسلامی چه ارمغان شوم و شرم آوری را نثار ما کردند. مقایسه کنید شاه را با سید علی شاه, هویدا را با محمود مشنگ و درعالم مطبوعات عزیزقدیمی ماعباس پهلوان با جانوری چون حسین شریعتمداری

Recently Updated
Ferdowsi Magazine Covers 1968 Last Updated on 2009-10-01 16:55:11 These are covers of Ferdowsi Magazine from 1968 مجله فردوسی روایتگر سالهای سبز و خوب ما در دهه چهل بود .تصاویر را ببینید, آدمها را,ایران عزیز را.چه بودیم و این آدمخوران اسلامی چه ارمغان شوم و شرم آوری را نثار ما کردند. مقایسه کنید شاه را با سید علی شاه, هویدا را با محمود مشنگ و درعالم مطبوعات عزیزقدیمی ماعباس پهلوان با جانوری چون حسین شریعتمداری More »
Full Page Photos of Miscellaneous Articles from Ferdowsi Magazine 1968 Last Updated on 2009-09-30 19:03:17 Some articles from Ferdowsi Magazines 1968 ...Ferdowsi Articles PJ Picks Replace this text with yours More »
Miscellaneous articles from Ferdowsi Magazine 1970-72 Last Updated on 2009-09-29 00:00:00 Miscellaneous articles from Ferdowsi Magazine 1970-72 Miscellaneous Articles from Ferdowsi Magazine More »
Ferdowsi Magazine Covers 1966 Last Updated on 2009-09-28 17:12:38 These are covers of Ferdowsi Magazine from about 1965-67 مجله فردوسی روایتگر سالهای سبز و خوب ما در دهه چهل بود .تصاویر را ببینید, آدمها را,ایران عزیز را.چه بودیم و این آدمخوران اسلامی چه ارمغان شوم و شرم آوری را نثار ما کردند. مقایسه کنید شاه را با سید علی شاه, هویدا را با محمود مشنگ و درعالم مطبوعات عزیزقدیمی ماعباس پهلوان با جانوری چون حسین شریعتمداری More »
Payman Story II, Ferdowsi Magazine 1970 Last Updated on 2009-09-28 00:00:00 FerdowsiArticleII Replace this text with yours More »